Đến danh sách toàn bộ sản phẩm

본문 바로가기


Vị trí hiện tại
  1. Home
  2. Giỏ hàng

Giỏ hàng

Sản phẩm quan tâm

관심상품 목록
Hình ảnh Thông tin Giá bán Tích lũy Loại hình vận chuyển Phí vận chuyển Tổng Lựa chọn

Không có nội dung sản phẩm quan tâm.

Hướng dẫn sử dụng giỏ hàng

  • Không thể thanh toán đồng thời sản phẩm chuyển hàng quốc tế và chuyển hàng nội địa nên hãy thanh toán riêng từng sản phẩm
  • Đối với trường hợp sản phẩm có khả năng vận chuyển quốc tế thì sản phẩm có trong giỏ hàng trong nước sẽ được chuyển sang giỏ hàng quốc tế rồi thanh toán
  • Muốn lựa chọn thay đổi số lượng sản phẩm thì sau khi thay đổi sản phẩm nhấn phím [Thay đổi] để hoàn tất việc thay đổi
  • Nếu nhấn nút [Tiếp tục shopping] thì quý khách có thể tiếp tục mua sắm
  • Có thể đăng kí giỏ hàng hàng hoặc sản phẩm quan tâm để đặt hàng sản phẩm mong muốn hoặc sản phẩm quan tâm


화살표TOP